თარიღი: 2019წ, 07 ოქტომბერი, 15:30 - 16:20

წამყვანი: კიკნაძე ანი

სტუმარი: პაპავა ვლადიმერ, მაღლაკელიძე გიორგი